Responsive image
# Nick Classe Level Clã Matou Morreu Pontos Info
Jane Feiticeira 105 TheUnion 46 15 108
Maria' Arqueiro 105 TheUnion 41 18 87
Aerys Arqueiro 105 TheUnion 19 0 57
4 Zulo Arcano 105 TheUnion 21 5 53
5 yGaaaн Espiritualista 105 TheUnion 21 5 53
6 Zangado~ Arqueiro 105 TheUnion 20 7 46
7 xMagic Mago 105 TheUnion 24 15 42
8 MtoPreto Arcano 105 TheUnion 14 7 28
9 AruCarD Espiritualista 105 TheUnion 22 20 26
10 Viserys Arcano 105 TheUnion 8 0 24
11 uglyzin Arqueiro 105 TheUnion 20 20 20
12 SelenexQQ Feiticeira 105 TheUnion 7 3 15
13 Nul Retalhador 105 TheUnion 5 0 15
14 Sangerine Espiritualista 105 TheUnion 16 17 14
15 lLele Mistico 105 TheUnion 15 16 13
16 Hungry Feiticeira 105 TheUnion 7 5 11
17 John~ Sacerdote 105 TheUnion 3 0 9
18 Paragzen Barbaro 105 TheUnion 2 0 6
19 GUSTUSZORD Arqueiro 105 TheUnion 2 0 6
20 shawn Feiticeira 105 TheUnion 11 14 5